הנחיית תהליכים בקיבוץ/מושב
באופן כללי בתהליכי בירור של סוגיות מפתח בקיבוצים, יש חשיבות עצומה לא רק לתוצר התהליכים ולהחלטות , אלא גם לאופן ניהול תהליך הבירור. הדברים נכונים במיוחד בקיבוצים שהם מוסדות הן דמוקרטיים והן שיתופיים/משתפים.
מסיבות אלה פיתחנו מתודה לתהליכים משתפים לבירור סוגיות ליבה בקיבוצים. מתודה זו הינה מבוססת קביעת יעדי הצלחה – הן ברמת התוצר הסופי והן ברמת מידת השיתופיות של התהליך.
במסגרת התהליך בוחר הקיבוץ את סוגיות הליבה בהן הוא עומד להתמקד ולכל סוגיית ליבה מתקיים תהליך בירור ייעודי במסגרתו מתבררות השאלות ומתגבשת התמונה הרצויה של הקיבוץ לתחום זה.
תהליכים אלה מתאפיינים בריבוי ממדים – ממד כלכלי, ממד ערכי, ממד אישי, קהילתי, תרבותי ועוד.
בירור סוגיות אלה ראוי שייערך במסגרת תהליך סדור ומובנה המביא לידי ביטוי את דעותיהם של השחקנים השונים, ומגדיר סל פתרונות להתנהלות האופטימלית.